Warning: Creating default object from empty value in /fofds/components/com_k2/models/item.php on line 511

Cele Fundacji

Celem Fundacji Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku jest społecznie użyteczna aktywność polegająca na:

 • Upowszechnianiu i promocji wiedzy dotyczącej kultury i historii kulinarnej regionów geograficznych, narodów, grup etnicznych i kulturowych
 • Promowaniu aktywności gospodarczej służącej rozwojowi kultury kulinarnej i gastronomicznej
 • Wspieraniu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury kulinarnej, dziedzictwa kulinarnego, oraz gastronomii
 • Upowszechnianiu i promocji idei włączenia kulinariów, ich historii i współczesności w szerszy aspekt rozumienia kultury
 • Wspieranie badań i publikacji z zakresu kultury, historii, współczesnych trendów w zakresie kulinariów.
 • Inicjowanie działań i debat mających na celu promowanie wiedzy na temat historii i współczesności kulinariów oraz innych przejawów kultury materialnej i niematerialnej.
 • Analizowaniu i monitorowaniu funkcjonowania rynku spożywczego i gastronomicznego w Polsce i w innych krajach.
 • Inicjowaniu i wspieraniu działań mających na celu edukację kulturową, artystyczną i kulinarną dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Inicjowaniu i wspieraniu działań mających na celu ukazywanie historii, kultury i współczesności kulinariów jako dziedzin będących elementami szeroko pojętej kultury i dziedzictwa krajów, narodów, regionów, grup etnicznych i wspólnot.
 • Inicjowaniu i wspieraniu działań w zakresie usuwania przez państwo barier rynkowych w rozwoju rynku gastronomicznego i spożywczego
 • Monitorowaniu sytuacji w zakresie usuwania przez państwo barier rynkowych w rozwoju rynku gastronomicznego i spożywczego
 • Prowadzeniu działań mających na celu promocję wysokiej jakości produktów i usług mających pozytywny wpływ na rynek kulinarny i gastronomiczny
 • Gromadzeniu i archiwizacji wiedzy z zakresu tożsamości kulturowej, historii gastronomii, historii kulinariów, współczesnych trendów w dziedzinie kultury stołu.
 • Popularyzacji polskiej kultury i dziedzictwa narodowego w kraju i na świecie
 • Popularyzacji kultury i dziedzictwa innych krajów, regionów i grup etnicznych w Polsce i na świecie
 • Inspirowaniu i wspieraniu działań z zakresu współpracy międzypokoleniowej.
 • Inicjowaniu i wspieraniu działań z zakresu ekologii, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
 • Inicjowaniu, realizowaniu i wspieraniu działań z zakresu promocji systemów oznaczeń jakościowych i geograficznych produktów spożywczych i gastronomicznych
 • Inicjowaniu i wspieraniu działań z zakresu realizacji i promocji turystyki opartej o kulturowe i kulinarne dziedzictwo miejsc i społeczności

Fundacja Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku realizuje swoje cele w szczególności przez:

 • Organizowanie,  współorganizowanie i finansowanie festiwali kulinarnych i  kulturalnych  w tym Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń, seminariów, sympozjów, debat, wizyt studyjnych, targów, kursów, konkursów, zjazdów i konferencji
 • Organizowanie finansowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych, atrystycznych i naukowych
 • Fundowanie stypendiów i nagród w dziedzinach zbieżnych z celami działania Fundacji
 • Organizowanie i wspieranie akcji i kampanii promocyjnych i informacyjnych
 • Tworzenie i utrzymywanie baz danych i bibliotek
 • Wydawanie i finansowanie publikacji o tematyce zbieżnej z celami Fundacji
 • Współpracę z instytucjami w kraju i za granicą, która służy realizacji celów fundacji
 • Tworzenie i popieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, gospodarczych i ekonomicznych istotnych ze względu na cele Fundacji
 • Sporządzanie i zamawianie analiz, ekspertyz i opinii w zakresie określonym celem statutowym Fundacji
 • Działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy w tematyce objętej statutowym celem Fundacji
 • Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji
 • Realizacja nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych,
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i publicystycznej,
 • Utrzymywanie stosunków, współdziałanie oraz wspieranie krajowych i zagranicznych instytucji, organizacji, osób na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą dla osiągania celów statutowych oraz wspierania ich działalności
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi.
 • Organizowanie imprez masowych i niemasowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących działalność Fundacji,
 • Monitoring działań władz wszystkich szczebli, a także pozostałych instytucji życia publicznego,
 • Uczestnictwo w procesie prawodawczym poprzez przygotowywanie własnych projektów legislacyjnych, komentarzy i analiz do proponowanych i obowiązujących aktów prawnych

Warning: Creating default object from empty value in /fofds/modules/mod_k2_content/helper.php on line 363

Fundacja Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku.  Ul. Fredry 7 pok. 47, 61-809 Poznań. email: kontakt@ofds.pl, tel.: +48 605 896 309